Aktuality / Nová skládka komunálneho odpadu v prevádzke

  

Nová skládka komunálneho odpadu  - popis
 
 
 
Názov skládky:  Skládka pre nie nebezpečný odpad Šemetkovce
Lokalita skládky KO: Kataster obce Šemetkovce
Investor - prevádzkovateľ: Ekoservis Svidník, s.r.o.,
Sov. hrdinov 200/33
089 01 Svidník
Rozpočtový náklad: 775 893,00 EUR
Územné rozhodnutie:    Vydala Obec Nižný Orlik rozhodnutím č. 124/2005-SP/109 zo dňa 24.10.2005
Stavebné povolenie:    Vydala Slovenská inšpekcia ŽP, Inšpektorát ŽP Košice rozhodnutím
č. 1725-25663/2008/Mi/571280106 zo dňa 30. 7. 2008 
Kolaudačné rozhodnutie: Vydala Slovenská inšpekcia ŽP, Inšpektorát ŽP Košice rozhodnutím
č. 5377-21980/2011/Wit/571280106/K1 zo dňa 2. 11. 2011
Termín realizácie: začatie - 07/2008 , ukončenie - 03/2011
Prevádzka:     Od 16. 1. 2012


V rámci I. etapy stavby „Skládka pre nie nebezpečný odpad Šemetkovce “ bolo povolené užívanie týchto stavebných objektov: 
SO 02 - Záchyt povrchových vôd
SO 03 - Vnútroskládkové spevnené plochy
SO 04 - Oplotenie a brána
SO 05 - Príjazdová komunikácia
SO 06 - Objekt vstupnej kontroly
SO 07 - Žumpa
SO 08 - Úžitková voda
SO 10 - Sklad PHM a olejov
SO 11 - NN Elektrická prípojka
SO 13 - Cestná váha
SO 14 - Očisťovacia plocha vozidiel
SO 16 - Kazeta skládky
SO 17 - Odvodňovací systém skládky
SO 18 - Recirkulácia priesakových vôd
SO 22 - Monitorovací systém
SO 23 - Ochranná zeleň

 
Popis skládky:
 • Areál skládky odpadov je vymedzený oplotením celkovej dĺžky 980 m a výšky pletiva 1,6 m s dvoma radmi ostnatého drôtu. Na severnej strane oplotenia areálu je osadená uzamykateľná brána 7 x 1,8 m. Areál je strážený a označený informačnou tabuľou.
 • Vnútroskládkové spevnené plochy sú realizované ako vnútroareálová komunikácia okolo objektu vstupnej kontroly, na ktorých je osadená cestná váha a malé parkovisko s pokračovaním k vjazdu do kazety skládky odpadov a k obsluhe nádrže priesakových kvapalín. Komunikácia je zakončená pri vjazde do samotnej kazety nájazdovou rampou z cestných panelov , slúžiacou na otáčanie, cúvanie a vysypávanie odpadu do kazety, odstavenie strojov počas nečinnosti a obsluhu skladu PHM.
 • V objekte vstupnej kontroly sa nachádzajú 2 kancelárie, denná miestnosť, sociálne zariadenie, sprcha, šatňa a príručný sklad. Pri preberaní odpadov do prevádzky sa vykonáva vstupná kontrola odpadov, váženie a evidencia odpadov.
 • Skládka odpadov je zrealizovaná ako nadzemné úložisko odpadov nad úrovňou terénu, ktorého priestor je vymedzený vybudovanou hrádzou po jeho obvode. Hrádza je vybudovaná ako zemná sypaná hrádza. Odpad uložený do telesa skládky je rozhŕňaný a hutnený pomocou kompaktora a po vrstvách je následne prekrývaný materiálmi vhodnými na prekrývanie ako sú: výkopová zemina, zemina a kamenivo, resp. inertné odpady, skladujúce na vytvorenej ploche v areáli skládky odpadov.
 • Tesniaci systém dna a svahov skládky pozostáva z vrstiev uložených v nasledovnom poradí:
  • minerálne tesnenie z ílu o hrúbke 2 x 25 cm
  • geoelektrický systém monitorovania netesnosti HDPE fólie,
  • 1,5 mm HDPE fólia (vysokohustotný polyetylén),
  • ochranná geotextília
  • drenážny systém dna skládky odpadov pozostáva z plošnej a potrubnej drenáže rozdelenej do troch sekcii. Plošná drenáž dna skládky odpadov o hrúbke 500 mm je tvorená , potrubná drenáž pozostáva z perforovaných HDPE rúr. Každý štrkovo-potrubný drén je obalený geotextíliou proti zanášaniu.
 •  Nádrž priesakových kvapalín o maximálnom objeme 806 m3, prevádzkovom objeme 500 m3, maximálne povolenej výške hladiny 2,3 m, ktorá slúži na akumuláciu priesakovej kvapaliny z kazety skládky odpadov, je umiestnená pod východnou hrádzou kazety na najnižšom mieste lokality tesne vedľa eróznej rokliny. Naakumulovaná priesaková kvapalina je podľa potreby prečerpávaná do telesa skládky odpadov  za účelom znižovania prašnosti a optimálnej vlhkosti telesa skládky alebo odvážaná na zneškodnenie oprávnenou osobou na základe zmluvného vzťahu.
 • Na odvádzanie vôd z povrchového odtoku z okolia skládky odpadov je zrealizovaný odvodňovací systém.
 • Za účelom monitorovania vplyvu skládky odpadov na kvalitu podzemných vôd počas skládkovania a po jej uzatvorení je zrealizovaný systém sledovania kvality podzemných vôd ktorý pozostáva zo 3 monitorovacích vrtov, jedného referenčného vrtu MV-3, umiestneného nad skládkou odpadov a 2 monitorovacích vrtov MV-1 a MV-2 umiestnených pod skládkou odpadov v smere prúdenia podzemných vôd.

 

vstupný areál teleso novej skládky
 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.