Aktuality / Nová multimediálna učebňa v ZŠ 8. mája

 Základná škola na Ul. 8. mája vo Svidníku minulý rok spustila projekt Moderná škola – cesta k úspechu, ktorý v rámci zmluvy o nenávratný finančný príspevok čerpá prostriedky na nový spôsob vyučovania. Operačný program Vzdelávanie má za cieľ tradičným školám pomôcť svoje vyučovanie zmodernizovať.

Vo štvrtok, 23. mája sa  plne vybavená multimediálna učebňa stala realitou a bola uvedená do života  za účasti primátora mesta Svidník a vedúcej OŠKŠaM Viery Dercovej.

Projekt Moderná škola zabezpečí pre žiakov a učiteľov kvalitnejší vyučovací proces, hravosť a nadšenie pre nové informácie. Interaktívna tabuľa, elektronická verzia učebnice, multimediálna učebňa a moderné didaktické prostriedky sa nevyhnutne stanú súčasťou vyučovacieho procesu nielen pre II. ale aj I. stupeň ZŠ. Dnešná spoločnosť totiž kladie vysoké požiadavky na znalosť moderných technológií a prax si žiada digitálne gramotných absolventov v akejkoľvek oblasti.

Škola dostala nenávratný príspevok vo výške viac ako 330 tisíc EUR z Európskeho sociálneho fondu, pričom je do projektu zapojených 18 pedagógov a 270 žiakov tejto školy, ktorí sú zo Svidníka i okolia. Projekt zahŕňa multimediálnu učebňu s 32 notebookmi, interaktívnu tabuľu, didaktické pomôcky, školiaci materiál a pracovné zošity s CD nosičom pre vyučovacie predmety fyziku, matematiku, biológiu a chémiu, a to pre žiakov ako aj pre  učiteľov.

Realizácia projektu potrvá do konca marca roku 2014, v rámci toho pedagógovia absolvujú aj vzdelávanie na získanie jazykových zručností.  Kurz je zameraný na štúdium všeobecného anglického jazyka a  jeho úlohou je ucelene rozvíjať všetky jazykové zručnosti (čítanie, písanie, počúvanie a rozprávanie).  

Sme radi, že školy v meste Svidník sú iniciatívne a dokážu profitovať z vyhlásených projektov z Európskych fondov a budeme radi, ak sa projektom na našom území bude dariť aj s podporou zriaďovateľa – mesta Svidník, ktorý v tomto projekte zastrešuje 5 % z celkových nákladov.

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.