Aktuality / Na Dňoch Svidníka odovzdali Cenu mesta Svidník Ing. Michalovi Bartkovi

V piatok, 30. júna v rámci Dní Svidníka bola odovzdaná Cena mesta Svidník bývalému dlhoročnému primátorovi Ing. Michalovi Bartkovi. Cena mesta Svidník mu bola udelená pri príležitosti jeho životného jubilea – 60. narodenín, za mimoriadne zásluhy o rozvoj Svidníka. Cenu mesta si laureát prebral priamo z rúk primátora Ing. Jána Holodňáka a predsedu Komisie pre udeľovanie cien mesta Svidník MUDr. Petra Breznoščáka.

Ing. Michal Bartko sa narodil 20.11.1956 vo Výhode na Ukrajine. V roku 1965 sa spolu s rodičmi presťahoval na Slovensko. Absolvoval Strednú priemyselnú školu stavebnú v Bardejove a Stavebnú fakultu Technickej univerzity v Košiciach s postgraduálnym štúdiom v Bratislave.
V decembri 1989 bol zvolený za poslanca a podpredsedu mestského národného výboru. V rokoch 1990 - 1998 bol poslancom mestského zastupiteľstva a zástupcom primátora mesta.
Tri volebné obdobia (1998 – 2010) bol primátorom Svidníka. V úzkej spolupráci s poslancami mestského zastupiteľstva sa mu podarilo zrealizovať radu významných a pre občanov veľmi potrebných stavebných investícií. Ide predovšetkým o obchvat mesta, o rekonštrukciu pešej zóny, ktorou sa vytvorilo príjemné, kultúrne a oddychové centrum mesta, či o rozsiahlu rekonštrukciu základných škôl. Vytvoril podmienky pre vznik kúpaliska Vodný svet a pre dokončenie krytého bazéna. Veľké úsilie vynaložil na vybudovanie zberného dvora na triedenie komunálneho odpadu a na zakúpenie technických vozidiel pre tento účel. Má zásluhu na výstavbe skládky komunálneho odpadu v Šemetkovciach. Zabezpečil prevádzkovanie letiska. Pričinil sa o prívod pitnej vody z vodnej nádrže Starina. Mal rozhodujúci podiel na výbere lokality pre výstavbu bytov nižšieho štandardu a na riešení problematiky bývania Rómov. Podieľal sa na premostení rieky Ladomírky, čím došlo k spojeniu sídlisk Dukla a UTRA. Mal zásluhy na vybudovaní kruhového objazdu na hlavnej križovatke a na výstavbe čistiarne odpadových vôd. Venoval pozornosť výstavbe a údržbe chodníkov a miestnych komunikácií. Dbal o rozširovanie zelene (napr. mestský park zelene na sídlisku UTRA) a rozširoval parkovacie miesta. Vytváral podmienky pre pôsobenie obchodných reťazcov v meste. Podporoval podnikateľské aktivity. Spolupracoval so súkromnými podnikateľmi a získaval ich pre činnosť na rozvoji mesta. Rozširoval a skvalitňoval služby pre občanov, taktiež finančne podporoval ľudí v sociálnej núdzi.
Sústavnú pozornosť venoval vytváraniu podmienok na spoločenský život občanov, pre ich športové a kultúrne vyžitie. Podporoval najmä kolektívne športy – futbal a volejbalové družstvá, pri ich postupnom vzostupe na najvyššie pozície. Bol iniciátorom vzniku slovensko – poľského projektu na rekonštrukciu klziska a jeho prevádzkovanie, ktorý sa úspešne realizuje. Pravidelnú kultúrno – záujmovú činnosť vyvíjali kolektívy v dome kultúry. Bol to napríklad divadelný súbor LÚČ, ktorý sám zakladal, divadlo mladých RADOSŤ, rómsky súbor SUNORO, kurz spoločenského tanca, tanečné kolektívy SVITAN, SVITANČEK a Makovickyj holos, ktorého bol jedným z prvých členov. Pravidelnú pomoc poskytoval folklórnemu súboru MAKOVICA a MAKOVIČKA. Veľmi aktívne boli Zbory pre občianske záležitosti. V spolupráci s poľskou stranou inicioval projekt na rekonštrukciu domu kultúry, ktorý sa v ostatných rokoch realizoval. Počas jeho pôsobenia na mestskom úrade vznikli a tradičnými sa stali také podujatia ako Vítanie Nového roka, Dni Svidníka, Svidnícke kultúrne leto, Deň remesiel, Súťaž vo varení pirohov, Predvianočné trhy, Echo našich slávností, Betlehemský večer, Benefičný koncert cirkevných speváckych zborov, Štefanský večer, Turistický pochod chodníčkami A. Pavloviča a ďalšie.
Výdatne pomáhal členom Oblastného výboru Slovenského Červeného kríža, ktorí na medzinárodných súťažiach úspešne reprezentovali nie len mesto Svidník, ale aj Slovensko. Ako dlhoročný aktívny člen Dobrovoľného hasičského zboru nezištnú pomoc poskytoval aj tejto organizácii.
Ing. Michal Bartko je v súčasnosti riaditeľom svidníckeho závodu Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s.

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.