Aktuality / Mesto Svidník uspelo v poľsko - slovenských projektoch

Minuloročné úsilie mesta Svidník, v rámci zapájania sa do projektov cez Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020, sa pretavilo do úspechu v podobe schválenia niekoľkých projektov.

Najvýznamnejším schváleným  projektom pre mesto Svidník, je projekt pod názvom „Eskapády na kniežacej ceste“, v ktorom vedúcim partnerom je mesto Jaroslaw. Ide o projekt, vďaka ktorému dôjde k revitalizácii Parku Ludvíka Svobodu vo výške takmer 550 tis. eur. Účelom tohto projektu je vytvorenie kultúrno-oddychového priestoru pre návštevníkov a obyvateľov mesta Svidník, vrátane propagácie prírodného bohatstva a  kultúrneho dedičstva. Park Ludvíka Svobodu bude dotvorený prvkami drobnej architektúry, ktoré ho majú funkčne a esteticky dotvoriť a vizuálne zjednotiť. Park bude prestavaný a doplnený o nové zelené plochy, kde sa vysadia nízke porasty kvitnúcich, stálozelených i ihličnatých kríkov a trvalkové záhony. Osadené v parku budú nové lavičky, odpadkové koše a stojany na bicykle. Čaro parku dodajú aj nové svietidlá, vrátanie nasvietenia sochy gen. L. Svobodu. Nebudú chýbať ani informačné tabule, ktoré poskytnú občanom i návštevníkom mesta informácie o samotnom projekte, histórii mesta Svidník a Jaroslaw a osobnosti L. Svobodu.  V parku bude umiestnený altánok, ako miesto pre realizáciu kultúrno-spoločenských podujatí a oddych návštevníkov.

Do revitalizácie Parku Ludvíka Svobodu bude zahrnutá aj rekonštrukcia priľahlých chodníkov, plochy v tesnej blízkosti sochy L. Svobodu i parkoviska a plochy pri Dome kultúry.

 

V mesiaci február došlo k schváleniu aj piatich mikroprojektov.

Prvým z nich je „Mystika karpatských miest - Vytváranie turistického produktu karpatských miest na základe prírodného a kultúrneho dedičstva mesta Jaroslaw a Svidník“, cieľom ktoréhoje zvýšiť záujem a znalosti návštevníkov a obyvateľov o kultúrne dedičstvo mesta a to prostredníctvom aktivít a propagácie výrobkov i integrácie cezhraničnej turistiky. Súčasťou projektu je vytvorenie novej webovej turistickej stránky pre obe mestá i novej mobilnej aplikácie, zabezpečenie propagačných materiálov a prezentácia miest na výstavách cestovného ruchu vo Wroclawi i v Bratislave. Celkový rozpočet projektu je vo výške takmer 95 tis. eur.

 „Carpathian Art of Fashion“ je projekt s mestom Rzeszow, výsledkom ktorého je prezentácia talentovaných tvorcov módy z miest Rzeszow a Svidník, ktorí budú prezentovať svoje výrobky v rámci spoločenského podujatia pred Palácom Wodzickich v Tyczyne. V rámci projektu sa uskutočnia aj workshopy s tematikou tvorby módy. Celkový rozpočet tohto projektu  je cca 60 tis. eur.

Ďalším schváleným projektom je projekt „Cezhraničné vzdelávanie na podporu kultúrneho a prírodného dedičstva“ (Rzeszow). V rámci tohto projektu sa zriadi internetový portál, zrealizuje konferencia a pracovné stretnutia, školenia i prezentácia projektu so zameraním na ochranu kultúrneho a prírodného dedičstva slovensko – poľského pohraničia. Rozpočet projektu je vo výške takmer 52 tis. eur.

„Podnikavosť ako alternatíva odbornej prípravy mládeže“ je projekt s mestom Rzeszow, cieľom ktorého je realizácia kurzov pre študentov v oblasti informačných technológií a komunikačných zručností, vzdelávanie pedagógov v rámci vzdelávacích systémov v EÚ. Rozpočet projektu je vo výške takmer 60 tis. eur.

Posledným schváleným projektom je „Integrácia prostredníctvom vzdelávania”(Krosno).Cieľom tohto projektu je zlepšenie kvality cezhraničného odborného a profesionálneho vzdelávania. Cieľovou skupinou sú najmä nezamestnaní alebo osoby s nízkou kvalifikáciou, ktorým sa prostredníctvom rôznych školení pomôžeme rekvalifikovať.  Rozpočet projektu je vo výške takmer 100 tis. eur.

Veríme, že realizácia týchto projektov poteší nielen občanov mesta Svidník, ale i všetkých návštevníkov a turistov nášho krásneho mesta. Na záver treba podotknúť, že nielen úsilie mesta Svidník, ale i veľmi dobrá spolupráca s našimi poľskými partnermi a Prešovským samosprávnym krajom na čele s Petrom Chudíkom, zohrala rolu pri úspešnosti spomínaných projektov.

 
 
 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.