Aktuality / Mesto Svidník sa zapojilo do viacerých cezhraničných projektov

V polovici augusta 2016 mesto Svidník finišovalo a odovzdalo 5 projektov v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020, prostredníctvom ktorých je možnosť získať finančnú podporu z fondov EÚ.

Najväčšie investície môže mesto Svidník získať v rámci projektu „Karpatská mozaika - rôznorodosť tvorí harmóniu“, ktorý bol predložený s mestom Boguchwała (PL), kde sme hlavným žiadateľom a v ktorom máme záujem o kompletnú rekonštrukciu miestneho amfiteátra (budova, areál) v hodnote za cca 2 mil. eur. Takto zrenovovaná budova amfiteátra získa nové využitie ako výstavné a exhibičné priestory, či zázemie pre kultúrnu tvorbu umelcov a remeselníkov, organizáciu plenérov a workshopov. Areál amfiteátra čerpá z výhodnej pozície susedného skanzenu – MUK, kde v rámci projektu dôjde k ich prepojeniu vytvorením prístupového informačného chodníka, čo uľahčí prístupnosť návštevníkom.


Ak budeme úspešní v projekte „Eskapády na kniežacej ceste,, , kde vedúcim partnerom je mesto Jaroslaw, podarí sa nám revitalizovať park Ludvíka Svobodu za účelom vytvorenia kultúrno-oddychového priestoru pre návštevníkov a obyvateľov mesta Svidník. Priestor mestského parku bude prestavaný a doplnený o nové zelené plochy, prvky drobnej architektúry v podobe lavičiek, odpadkových košov, stojanov na bicykle a prvky informačného systému. V parku bude umiestnený altánok ako miesto pre realizáciu kultúrno-spoločenských podujatí a oddych návštevníkov. Cez park povedie nový cyklistický chodník napojený na už existujúcu sieť a park bude vybavený svietidlami a kamerovým systémom pre zvýšenie bezpečnosti návštevníkov. Zahrnuté tu budú opravy priľahlých chodníkov i parkoviska pri Dome kultúry.


Dlho očakávaný cyklistický chodník, situovaný po hrádzi rieky Ladomírka s napojením na existujúcu sieť cyklotrás v regióne, je zahrnutý do projektu „Magické pohraničie,, , kde vedúcim partnerom je mesto Biecz (PL). V rámci chodníka budú vytvorené oddychové zóny v podobe piatich altánkov, kde si budú môcť turisti i návštevníci oddýchnuť a načerpať sily pre ďalšiu časť výletu. Celý chodník bude pre zvýšenie bezpečnosti a predchádzanie vandalizmu monitorovaný kamerovým systémom s napojením na centrálny pult mestskej polície vo Svidníku. Predkladaný projekt je výsledkom 12 spolupracujúcich inštitúcií pôsobiacich v susedných cezhraničných regiónoch.


Podaný bol aj projekt „Via Reginae,, ktorého hlavným cieľom je vybudovať cezhraničný turistický produkt, pútnickú cestu "Via Reginae". Tá sa bude niesť v duchu spájania východných a západných kresťanských tradícií v regiónoch Podkarpatskom, Prešovskom a Košickom. V rámci projektu sa v mestských priestoroch vytvorí kancelária prvého kontaktu, ktorá bude slúžiť turistom a návštevníkom nášho mesta.


„Cezhraničný turistický chodník Dukliansko – Prešovskej operácie“ je ďalší projekt, v ktorom mesto Svidník je partnerom, vedúcim projektu je poľské mesto Dukla.
Pripravovaný cezhraničný chodník bude zameraný predovšetkým na cieľovú skupinu turistov, ktorí sa zaujímajú o vojenské aktivity z obdobia 2. svetovej vojny, ale aj na všetkých turistov navštevujúcich tieto územia. Má prispieť k využitiu turistickej infraštruktúry existujúcej na obidvoch stranách hranice: gastronomickej, ubytovacej. Cezhraničná spolupráca prispeje k účinnejšej propagácii na obidvoch stranách hranice, čo sa automaticky prejaví vo zvýšení cestovného ruchu.

Všetky tieto projekty boli podané práve v týchto dňoch a veríme, že budeme úspešní. Mesto Svidník sa zaujíma aj o výzvy na projekty, v rámci ktorých by chcelo zrekonštruovať futbalový štadión i bývalú strojárenskú telocvičňu.
Všetky spomenuté projekty by mali byť prehodnocované a vyhodnotené do konca tohto roka. V prípade neúspešnosti v niektorom z projektov je možnosť opätovne zapojiť sa do druhého kola a to v budúcom roku. Nemôžeme opomenúť, že pri príprave projektov mestu Svidník bola veľmi nápomocná Agentúra regionálneho rozvoja PSK, zo strany mesta najväčšiu zásluhu pri spracovaní projektov nesie vedúci OVDŽPaRR MsÚ Svidník Ing. Ľuboš Čepan. Pred finálnou fázou podania projektov sa realizovalo v priebehu tohto roka množstvo pracovných stretnutí, ktorých sa zúčastňovalo i vedenia mesta Svidník. Stretnutia sa konali na pôde nášho mesta i pôde miest našich partnerov. Veríme, že úsilie vynaložené do príprav na týchto projektoch sa pretaví v spokojnosť nielen občanov mesta Svidník ale i prichádzajúcich turistov.

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.