Aktuality / Mesto Svidník sa zapojilo do ďalších cezhraničných projektov

V polovičke septembra tohto roku Mesto Svidník podalo dve žiadosti o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekty z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja Program Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 -2020, v ktorých je Mesto Svidník hlavným žiadateľom.

Ide o projekt „Z histórie do súčasnosti“, cieľom ktorého bude zozbieranie podkladov z histórie mesta a regiónu Svidník, v súčasnosti dostupných v domácich i v zahraničných archívoch, ich následné spracovanie a prezentácia na medzinárodnej konferencii. V rámci konferencie budú prezentované výstupy expertov o histórii mesta Svidník, ktoré budú vydané knižne. Súčasťou knihy bude aj CD s celou publikáciou.

Druhý projekt, v ktorom je mesto Svidník taktiež hlavným žiadateľom nesie názov „Hranica volá“. V tomto projekte ide o vypracovanie stratégie rozvoja pešej turistiky a cyklotrás v katastri mesta a regióne Svidník s priamym napojením na turistické trasy v okrese Svidník a gmine Dukla. Ide o vzájomné prepojenie trás: vrch Nástavok, obce Roztoky a Kečkovce, hraničný prechod Barwinek - Vyšný Komárnik a trasy po štátnej hranici v smere od hraničného prechodu po obec Roztoky. V rámci mesta Svidník bude riešená stratégia rozvoja cyklotrás vo forme dokumentácie pre územné rozhodnutie. Súčasťou projektu je aj realizácia medzinárodnej konferencie vo Svidníku so zameraním na rozvoj pešej turistiky a cyklotrás v katastri mesta Svidník.


Mesto Svidník predložilo aj viacero mikroprojektov, v ktorých hlavným žiadateľom sú partneri z poľských miest.

Projekt „Mystika karpatských miest - Vytváranie turistického produktu karpatských miest na základe prírodného a kultúrneho dedičstva mesta Jaroslaw a Svidník“ s mestom Jaroslaw má v zámere zvýšiť záujem a znalosti návštevníkov a obyvateľov o kultúrne dedičstvo mesta Jaroslaw a Svidník a to prostredníctvom aktivít a propagácie výrobkov i integrácie cezhraničnej turistiky. V náplni projektu je vytvorenie novej webovej stránky pre obe mestá i nová mobilná aplikácia, zabezpečenie propagačných materiálov a prezentácia miest na výstavách cestovného ruchu vo Wroclawi i v Bratislave. Súčasťou je aj realizácia konferencie a maliarsky plenér.

Ďalší projekt „Samosprávne ekologické fórum slovensko - poľského pohraničia“ s mestom Rzeszow má za úlohu zvýšiť a zlepšiť integráciu i inštitucionálne kapacity medzi miestnou samosprávou na poľskej a slovenskej časti hranice a to v oblasti ochrany prírodného dedičstva v prihraničnom pásme. V rámci projektu sa zrealizuje konferencia a stretnutia poľského a slovenského Fóra o životnom prostredí. Vydajú sa propagačné materiály o životnom prostredí v slovensko – poľskom pohraničí a spracuje štúdia riešenia ochrany prírodného dedičstva v danej lokalite.

Projekt „Informačné technológie v školách na oboch stranách hranice“ s podkarpatským Centrom pre vzdelávanie učiteľov v Rzeszowe má zabezpečiť rozvoj cezhraničného vzdelávania a učenia pre život a to prostredníctvom zriadenia stálej cezhraničnej spolupráce medzi inštitúciami, zaoberajúcimi sa špeciálnym vzdelávaním a odborníkmi v oblasti výmeny skúseností a osvedčených postupov v oblasti šírenia poznatkov o potrebách trhu práce na oboch stranách poľsko-slovenskej hranice a implementácie informačných technológií na pedagogickú prax v oboch krajinách.

Projekt „Cesta integrálnej obnovy človeka - Via Reginae“ (Rzeszow) nesie myšlienku vybudovania koncepcie pešieho chodníka „Cesty integrálnej obnovy človeka Via Reginae“ ako elementu väčšej trasy Via Reginae, čiže cezhraničného značkového turisticko – pútnického produktu, ktorý sa opiera o východné i západné kresťanské tradície.

Ďalší z mikroprojektov „Tradície a súčasnosť dobrovoľných hasičov v obci Jedlicze a Svidník” s poľskou obcou Jedlicze má zámer zachovať tradície dobrovoľného hasičstva v slovensko – poľskom pohraničí. V obci Jedlicze sa vytvorí centrum vzdelávamia dobrovoľných hasičov, uskutoční sa kurz záchranárov a školenia pre mladých i dospelých hasičov. V rámci školení sa zakúpi materiálne vybavenie pre hasičov, vydá publikácia o dejinách činnosti dobrovoľných hasičov v mestách Svidník a Jedlicze.

Výsledkom projektu „Carpathian Art of Fashion“ s mestom Rzeszow je prezentácia talentovaných tvorcov módy v mestách Rzeszow a Svidník, ktorí budú prezentovať svoje výrobky v rámci spoločenského podujatia pred Palácom Wodzickich v Tyczyne. V rámci projektu sa uskutočnia aj workshopy s tematikou tvorby módy.

Posledný z podaných projektov nesie názov „Cezhraničné vzdelávanie na podporu kultúrneho a prírodného dedičstva“ (Rzeszow). V rámci tohto projektu sa zriadi internetový portál, zrealizuje konferencia a pracovné stretnutia, školenia i prezentácia projektu so zameraním na ochranu kultúrneho a prírodného dedičstva slovensko – poľského pohraničia.

Veríme, že budeme v týchto projektoch úspešní a úsilie vynaložené do ich príprav sa pretaví v spokojnosť občanov mesta Svidník i všetkých návštevníkov a turistov nášho krásneho mesta.

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.