Aktuality / Menovanie riaditeliek škôl do funkcie

V pondelok 28. apríla 2014 odovzdal primátor mesta Ján Holodňák na mestskom úrade menovacie dekréty do funkcie riaditeľky školy. V základnej škole ZŠ Komenského ostáva riaditeľkou školy Helena Lacová, v ZŠ 8. mája je novou riaditeľkou Ingrid Fedorkovičová, ktorá vystriedala Miroslava Bačišina. Anna Kurečková ostáva riaditeľkou v MŠ gen. L. Svobodu a v MŠ Ľ. Štúra Viera Haľková vystriedala na poste riaditeľky školy Natašu Šepitkovú. Primátor mesta pri odovzdávaní dekrétov zaželal riaditeľkám do nového funkčného obdobia veľa úspechov v ich náročnej a zodpovednej práci a zo strany mesta môžu očakávať maximálnu pomoc. K zvoleniu do funkcie zaželala mnoho úspechov aj predsedníčka Komisie pre vzdelávanie, kultúru, šport a vzdelávanie MsZ Marcela Ivančová, zástupca primátora Miron Mikita, prednosta MsÚ Vladimír Šandala i vedúca OŠKŠaM Viera Dercová. Nové riaditeľky boli menované na päťročné funkčné obdobie od 1. júla 2014 do 30. júna 2019.         J.Mihalík

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.