Aktuality / Medzinárodná konferencia „Karpatská agentúra regionálneho rozvoja

 

Regionálna rozvojová agentúra vo Svidníku v dňoch 22. - 23. júla 2012 zrealizovala medzinárodnú konferenciu „Karpatská agentúra regionálneho rozvoja – výzva na finančnú perspektívu 2014 – 2020“.
Konferencia sa uskutočnila v rámci projektu „Karpatská agentúra regionálneho rozvoja - budovanie spoločných poľsko-slovenských štruktúr pre spoločný rozvoj oblasti poľsko-slovenského pohraničia“ podporeného z Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika - Slovenská republika 2007 - 2013.
Vedúcim partnerom projektu je poľská organizácia Združenie Euroregión Karpaty Poľsko, Rzeszów, ktorého zástupca p. Dawid Lasek, podpredseda predstavenstva Združenia Euroregión Karpaty Poľsko prítomných hostí v krátkosti oboznámil s projektom, predstavil jeho základnú ideu, ciele, aktivity, výstupy a ich napĺňanie. Projekt realizujú celkom 4 partneri, z toho 2 partneri sú z Poľska - Združenie Euroregión Karpaty Poľsko, Rzeszów; Rzeszowská agentúra regionálneho rozvoja a.s. v Rzeszowe a 2 partneri sú zo Slovenska – Regionálna rozvojová agentúra Svidník a Regionálna rozvojová agentúra Humenné.
Cieľom konferencie bolo predstaviť Karpatskú agentúru regionálneho rozvoja (KARR), ktorej vznik je priamym výsledkom realizácie uvedeného projektu. KARR je organizáciou, ktorá vznikla z iniciatívy subjektov z poľskej a slovenskej časti Euroregiónu spolupracujúcich medzi sebou už mnoho rokov informoval o tom prítomných p. Dawid Lasek.
Konferencia sa konala v priestoroch Hotela Ondava „White Horse“ v Stropkove a zúčastnili sa jej zástupcovia slovenskej a poľskej samosprávy, štátnej správy, neziskového sektora a inštitúcií podieľajúcich sa na regionálnom rozvoji. V úvode odznelo niekoľko zaujímavých príhovorov, či už z poľskej alebo zo slovenskej strany. Svojim podnetným vystúpením prispel aj  primátor mesta  Svidník Ján Holodňák. Skúsenosti s regionálnym rozvojom, problémy i perspektívy prezentoval zástupca Karpatského Euroregiónu – Ukrajina p. Volodymyr Horbovyj.
Prezentovaná bola Poľsko-slovenská karpatská stratégia spolupráce ako expertný dokument KARR, ktorý identifikuje oblasti aktivít a definuje konkrétne rozvojové ciele. Je to strategický dokument slúžiaci ako základ pre vypracovanie a zavedenie konkrétnych programov a balíkov projektov. To, či a v akom rozsahu bude zavádzaná, závisí predovšetkým od inštitucionálnych a organizačných schopností samotnej Karpatskej agentúry regionálneho rozvoja a koordinácie spolupráce všetkých subjektov zapojených do politiky rozvoja na území Karpatského Euroregiónu.
Za mesto Svidník sa konferencie zúčastnil aj prednosta MsÚ Vladimír Šandala, hlavný kontrolór Stanislav Fek a vedúci odboru výstavby, dopravy,životného prostredia a regionálneho rozvoja Ľuboš Čepan.  
„Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013
Bližšie informácie o programe nájdete na http://pl.plsk.eu/index/; www.po-kraj.sk a www.rrasvidnik.sk.
 
 
Regionálna rozvojová agentúra Svidník

 

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.