Aktuality / Ľadová plocha otvorená

 

Ľadová plocha otvorená
 
Dňa 21.decembra 2011 sa uskutočnilo slávnostné ukončenie stavby „Rekonštrukcia ľadovej plochy vo Svidníku“, ktorá je súčasťou projektu „RITA - Rozvoj aktívnej turistickej infraštruktúry s vytvorením cezhraničnej siete turistických produktov v Krosne, Svidníku a v Prešove“. Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika 2007-2013. Celý projekt je realizovaný partnermi, ktoré tvoria: Mesto Krosno – vedúci partner, Mesto Svidník, Občianske združenie Skalná hrana Prešov a Podkarpatská obchodná komora v Krosne. Schválená suma na realizáciu projektu rekonštrukcie ľadovej plochy je vo výške 445 tisíc EUR.
Za slovenskú stranu sa slávnostného otvorenia zúčastnil Ing. Ján Holodňák, primátor mesta Svidník, Ing. Miron Mikita, zástupca primátora mesta Svidník, Mgr. Vladimír Šandala, prednosta Mestského úradu vo Svidníku, poslanci a členovia komisii Mestského zastupiteľstva vo Svidníku, pracovníci Mestského úradu vo Svidníku, zástupcovia dodávateľov GAS – MG, spol. s r.o., Svidník a MRAZ – TECH, s.r.o., Prešov, tiež budúceho prevádzkovateľa Technických služieb mesta Svidník.
Slávnostného otvorenia sa zúčastnili zástupcovia poľských partnerov: Bronisław Baran – zástupca Prezydenta Mesta Krosno, Grzegorz Półchłopek – koordinátor projektu, zástupca vedúceho odboru Mestského úradu Krosno a Karolina Serwińska – koordinátorka projektu, Podkarpacka Izba Gospodarcza Polska,
Ľadovú plochu si ako prví vyskúšali žiaci Základnej školy, ul. Komenského pod vedením zástupcu riaditeľky základnej školy Mgr. Alexandra Hrica.
Žiadosť o nenávratné finančné prostriedky na daný projekt bola podaná v októbri 2008.
Samotná realizácia projektu sa začala v súvislosti s podpisom Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku pre projekt v januári 2011. Projekt spočíva na vybudovaní spoločnej cezhraničnej siete produktov aktívnej turistiky RITA vybudovaním modernej športovo – rekreačnej infraštruktúry (Park dobrodružstva v Krosne, Lanové centrum v Prešove, Ľadová plocha vo Svidníku a lyžiarsky vlek v Czarnorzekach pri Krosne).
Postupne sa zrealizovala rekonštrukcia chladiaceho zariadenia pre chladenie ľadovej plochy, nová ľadová plocha, úprava strechy a technologického kanálu. Chladiace trubky na ľadovej ploche majú dĺžku vyše 23 kilometrov. Bolo zabezpečené vypracovanie dokumentácie autonómneho systému varovania obyvateľstva, realizácia monitorovacieho systému - monitorovací systém úniku NH3, realizácia elektronickej sirény CO a chladiaci kompresor s automatickým riadením a bezpečnostným systémom. Projektová dokumentácia varovacieho a vyrozumievacieho systému, podľa analýzy územia bola schválená Ministerstvom vnútra SR
V súčasnosti je stavba v skúšobnej prevádzke, robia sa praktické merania, ktoré sú potrebné k vydaniu záverečných revíznych správ. Následne bude požiadané o kolaudačné rozhodnutie.
Veľa práce na zabezpečení rekonštrukcie vykonali aj pracovníci Technických služieb mesta Svidník, ktoré budú ľadovú plochu prevádzkovať. Zabezpečili úpravu vnútorných priestorov, rekonštrukciu elektroinštalácie a ďalšie práce, ktoré boli potrebné k sprevádzkovaniu ľadovej plochy.
Pri príležitosti slávnostného otvorenia ľadovej plochy primátor mesta Svidník Ing. Ján Holodňák, poďakoval dodávateľom stavby a odovzdal ďakovné listy primátora mesta Svidník Ing. Michalovi Gondekovi, konateľovi spoločnosti GAS – MG, spol. s r.o., Svidník , Ing. Ľubomírovi Maníkovi, konateľovi spoločnosti MRAZ – TECH, s.r.o., Prešov a tiež aj riaditeľovi Technických služieb mesta Svidník Michalovi Pichovi.Na slávnostné otvorenie ľadovej plochy bude nadväzovať slávnostné športové podujatie, kde budú ocenení športovci, ktorí sa zaslúžili o rozvoj ľadového hokeja v meste Svidník.    JM-LC

 

   
   
   
   

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.