Aktuality / Kolektívna zmluva na rok 2012 podpísaná

 

Kolektívna zmluva na rok 2012 podpísaná
 
V piatok 13. januára 2012 na členskej schôdzi za účasti takmer všetkých "odborárov" podpísali primátor Ing. Ján Holodňák za zamestnávateľa a predseda ZO OZ SLOVES na Mestskom úrade vo Svidníku Ján Štefanišin kolektívnu zmluvu. Táto kolektívna zmluva upravuje individuálne a kolektívne vzťahy medzi mestom, ako zamestnávateľom, a všetkými jeho zamestnancami pracujúcimi na Mestskom úrade vo Svidníku a Mestskej polícií vo Svidníku, ktorí sú u zamestnávateľa v pracovnom pomere. Uzatvára sa na dobu určitú od 1. februára 2012 do 31. decembra 2012. Cieľom tejto kolektívnej zmluvy je priaznivejšia úprava pracovných podmienok a podmienok zamestnávania za rešpektovania všetkých ustanovení Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov na rok 2012 uzatvorenej dňa 14. decembra 2011.Podpisu zmluvy predchádzali rokovania, v ktorých si obidve zmluvné strany vyjasňovali stanoviská. 

 

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.