Aktuality / Ján Šimko si prevzal Cenu primátora pri príležitosti životného jubilea

 V stredu 23. marca si zástupca riaditeľky na ZŠ 8. majá prevzal Cenu primátora, ku ktorej mu blahoželali primátor mesta Ján Holodňák, zástupca primátora Peter Pilip, vedúca odboru ŠKŠaM Viera Dercová a riaditeľka školy Ingrid Fedorkovičová.

PaedDr. Ján Šimko je dlhoročný zástupca riaditeľky školy pre 2.stupeň, prispieva k zvyšovaniu kvality ZŠ na Ulici 8.mája v oblasti riadenia školy. Na jeho zodpovednosti je civilná ochrana a bezpečnosť a ochrana zdravia zamestnancov školy. Aktívne spolupracuje na všetkých školských projektoch s dôrazom na reprezentáciu školy žiakov v oblasti futbalu, streleckého krúžku, plávania, ľahkej atletiky i na športové projekty zamerané na všestranný telesný rozvoj žiakov školy. Je hlavným organizátorom účelových cvičení v prírode. Vo svojej práci je precízny a prispieva k aktivizácii pedagogického zboru ukážkami dobrej praxe. Má výborné výsledky aj vo výchovnej práci so žiakmi. Pravidelne so žiakmi organizuje lyžiarske výchovno -výcvikové pobyty. Jeho prístup k práci, žiakom a pedagogickému kolektívu je vysoko profesionálny, humánny, ústretový a priateľský. Vyučuje telesnú a športovú výchovu už takmer 4 desiatky rokov. Patrí k významným organizátorom športového diania v škole i v meste Svidník. Pod jeho vedením dosahuje škola na Ul. 8. mája výborné výsledky v študijnej oblasti, ale aj v mimoškolskej činnosti. 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.