Aktuality / Dokument starostlivosti o dreviny

Dreviny sú významnou zložkou životného prostredia. Plnia v krajine dôležité a nezastupiteľné funkcie, hlavne ekologické a environmentálne. Dreviny sú  základným stavebným prvkom lesov, ale aj sadových úprav v obciach a mestách Slovenska.
V súlade so zákonom č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny bol v roku 2011 vybraný dodávateľ (Ing. Martin Kolník), ktorý zabezpečil spracovanie „Dokumentu starostlivosti o dreviny v meste Svidník“. Jedná sa o dreviny na verejných priestranstvách mesta Svidník. Dokumentácia bola spracovaná v súlade s platnými predpismi. (podľa § 24 Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. Obsah dokumentu starostlivosti o dreviny je uvedený v prílohe č. 28 citovanej vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR).
Na verejných priestranstvách mesta  Svidník sa nachádza 2381 ihličnatých stromov a 1442 listnatých stromov a vyše 1000 krov (z toho najviac: 584 ks tuja, smrek obyčajný – 510 ks, smrek pichľavý – 493 ks, lipa malolistá – 281 ks). 
Dokument starostlivosti o dreviny, poskytuje prehľad o rozmiestnení, kvalite a ekologickom, krajinotvornom, estetickom a kultúrno-historickom význame drevín v katastrálnom území mesta a je podkladom pre zabezpečenie starostlivosti o dreviny rozhodovanie orgánov ochrany prírody a pri uplatňovaní náhradnej výsadby za vyrúbané dreviny.

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.