Aktuality / Dohodu o partnerstve podpísali rôzne inštitúcie vo Svidníku

Plán rozvoja mesta Svidník prešiel svojou prípravou v minulom roku a jeho schválenie potvrdilo mestské zastupiteľstvo v decembri 2015. V minulom roku sa uskutočnil prieskum verejnej mienky formou dotazníka, kde sa zapojilo a vyhodnotilo 789 dotazníkov. Verejnosť bola pravidelne informovaná o celom priebehu realizácie PRM formou oznamov na web stránke mesta a formou tlačových správ v regionálnych médiách.
Pri realizácii samotného programu boli mestským úradom oslovené rôzne inštitúcie a podnikatelia, ktorí v oblasti rozvoja tvoria dôležitých partnerov. Dohodu o partnerstve uzavreli 14. marca inštitúcie:
Mesto Svidník, VVS, a.s. Košice, závod Svidník; SVP, š.p. Odštepný závod Košice, ZUŠ Svidník, Spojená škola internátna Svidník, Denný stacionára Mgr. Adriána Gmitterová, MŠ Ul. Ľudovíta Štúra, MŠ Ul. gen. Svobodu, MŠ Ul. 8. mája, ZŠ Ul. Komenského, ZŠ Ul. 8. mája, ZŠ Ul. Karpatská, UPSVaR Bardejov, pracovisko Svidník, DUKLA DESTINATION, Aeroklub Svidník.

O pripojenie k dohode majú záujem aj ďalšie organizácie, ktoré v krátkej dobe podpisom dohodu potvrdia. SLUŽBYT, s.r.o., Technické služby mesta Svidník, Detský Domov Svidník, Pohrebné Služby, Dom Smútku Svidník.

Dohoda v sebe nesie Spracovanie a realizáciu Programu rozvoja mesta Svidník na roky 2016 – 2022. Účastníci sa dohodli na podpore realizácie navrhovaných priorít PRM v pri spolupráci jednotlivých partnerov. Rovnako potvrdili účasť pri monitoringu a vyhodnocovaní Programu rozvoja mesta Svidník na roky 2016 - 2022.

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.