Aktuality / Dnes je zajtra - rešpektujeme zelené dedičstvo

 

 

  

 

 


Informácie o projekte
"Dnes je zajtra - rešpektujeme zelené dedičstvo"
Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu cez Karpatský euroregión ako súčasť Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014-2020
Vedúci partner: obec Jarosław
Projektový partner: Mesto Svidník (www.svidnik.sk)
Všeobecný cieľ mikroprojektu:
Ochrana spoločného zeleného prírodného dedičstva pohraničia propagáciou proekologického správania obyvateľov pohraničia.
Riešenia prijaté v projekte aktívne zapájajú obyvateľov pohraničia do činností súvisiacich s prírodou. Materiálový rozsah projektu zahŕňa okrem iného tieto otázky: problematiku vedomostí o biologickej diverzite a základných biologických javoch a procesoch; ohrozenia biodiverzity; ekológia a ochrana životného prostredia; postoj k prírode a životnému prostrediu.
Projekt má poskytnúť stimuly na zvýšenie využívania alternatívnych zdrojov vody.
Cieľom projektu je upriamiť pozornosť obyvateľov na problém nedostatku vody a odpadu z hodnotných dažďových vôd, ukazujúci obyvateľom rôzne metódy a spôsoby zachytenia dažďovej vody v krajine.
Opatrenia vybrané v projekte sú zamerané na zvyšovanie povedomia verejnosti o trvalo udržateľnom využívaní vody, ktorého zdroje a kvalita tvoria zachovanie prírodného dedičstva.
Špecifické ciele:
1. posilnenie cezhraničnej spolupráce pri ochrane prírodného dedičstva
2. zvyšovanie povedomia verejnosti o trvalo udržateľnom využívaní vodných zdrojov, prírodného dedičstva a prenosu osvedčených postupov v tejto oblasti.
Popis projektu:
Projekt "Dnes je zajtra zelené dedičstvo" sa týka ochrany zdrojov a kvality vody.
Správa EHP "Vodné zdroje v Európe - riziko nedostatku vody a sucha" poukázala na problémy nedostatku vody. Dokument poukázal na nadmerné využívanie vody, čo ovplyvňuje kvalitu a množstvo zvyškovej vody a ekosystémy (ich rozmanitosť), ktoré od nej závisia.
Ďalším problémom je zmena klímy (napr. Výskyt sucha čoraz častejšie), čo ďalej zvyšuje riziko nedostatku vody.
Voda v aglomerácii hrá dôležitú úlohu. Reguluje kvalitu ovzdušia a má veľmi priaznivý vplyv na naše zdravie a pohodu. Znižuje teplotu, zvyšuje vlhkosť vzduchu a tiež znižuje koncentráciu škodlivého prachu. okrem iného: ťažké kovy, uhľovodíky alebo dioxíny.
Treba zdôrazniť, že ohrozenie vodných zdrojov sa prejavuje vyčerpaním prírodného dedičstva.
Podobné problémy boli diagnostikované na poľsko-slovenských hraniciach. Informácie o hrozbách pre podzemnú vodu sú uvedené v programovom dokumente a vykonanom hodnotení vplyvu na životné prostredie, ktorého súčasťou je aj analýza súčasného stavu. Nasledujúce problémy boli opísané ako problémy: zhoršenie kvality vody, hrozba nadmerného využívania.
Realizácia projektu spočíva v tom, aby obyvatelia pohraničí vedeli o úlohe vody v prírode
i hospodárstve a jej deficite. Predpokladá sa, že plánované činnosti ovplyvňujú výchovu proekologických postojov a využívanie zdieľaných environmentálnych zdrojov trvalo udržateľným spôsobom.
Časť projektu sa bude týkať šírenia osvedčených postupov v oblasti zadržiavania vody v krajine vytvorením dažďových záhrad (vzdelávacích dielní). Spoločné akcie prinesú lepšie výsledky a zabezpečia väčší vplyv projektu, najmä v oblasti vôd, kde nie je možné hovoriť o hraniciach. Predpokladá sa, že projekt prinesie zmeny vo vedomí obyvateľov pohraničia a prostredníctvom jednoduchých, lacných a efektívnych riešení, t.j. výstavba dažďových pralesov prispeje k racionálnemu využívaniu vodných zdrojov.
Úlohou dažďových záhrad je prijať dažďovú vodu z povrchov, ako sú strechy, chodníky, námestia, ulice.
Spolupráca spoločných workshopov pomôže posilniť spoluprácu, ktorá ovplyvní integráciu medzi obyvateľmi partnerských miest, počas ktorých sa objaví výmena názorov, myšlienok a skúseností. Budú prijaté osvedčené postupy, ktoré sa použijú na riešenie spoločných problémov týkajúcich sa vodných zdrojov a kvality. Činnosti podporované v rámci projektu, tzn. zriadenie dažďových záhrad môže byť distribuované vo verejných subjektoch pridružených s miestnymi vládnymi jednotkami, sídla nadácie, združenia a šírené medzi obyvateľmi (navrhované riešenia sú lacné a efektívne).
Spolupráca partnerských miest má za cieľ posilnenie konečného efektu, t.j. zachovanie prírodného dedičstva. Rozširovanie dažďových pralesov na oboch stranách hranice povedie k väčším výhodám.
Workshopy sa budú skladať z vonkajších záhrad na 3 školách v akumulácii dažďovej vody.
Projekt, navyše bude realizovať vzdelávacie semináre, plánovanú realizáciu aktivít zameraných na rôzne vekové skupiny: uvoľní zložku s pokynmi stavebných záhrad, dážď - pre mládež i dospelých a vytvoriť dva e-produkty: vzdelávacie hry - pre deti i vzdelávací kvíz - pre staršie deti sú k dispozícii elektronicky na internetových stránkach mesta Jarosław a Svidník.
Zahrnutie ľudí rôzneho veku do cieľovej skupiny bude mať vplyv na dosiahnutie lepších výsledkov.
Obdobie realizácie: 01/04/2018 - 30/09/2018.
Hodnota projektu: 29 520,49 EUR
Spolufinancovanie z Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja: 25 092,41 EUR - do výšky 85% celkových oprávnených nákladov na projekt
Spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu: 1 476,02 EUR - do výšky 5% celkových oprávnených nákladov na projekt.

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.