Aktuality / Chránené dielne zriadené mestom Svidník

Jedným z nástrojov sociálnej politiky na Slovensku je vytváranie chránených dielní a chránených pracovísk. Mesto Svidník má vo svojej pôsobnosti zriadené štyri chránené dielne, medzi ktoré patrí: kamerový systém, kancelária prvého kontaktu MsÚ, vrátnica na mestskej ubytovni Ul. Nábrežná a vrátnica na mestskej ubytovni Ul. Sov. hrdinov. Prostredníctvom týchto chránených dielní už roky vytvára priestor pre zamestnanie ľudí so zdravotným postihnutím. Zamestnaním zdravotne znevýhodnených osôb tak napomáha k ich uplatneniu na trhu práce, zaradeniu sa do pracovného procesu a tým zníženiu rizika sociálneho vylúčenia.

Kamerový systém
Svidník patrí k najbezpečnejším mestám na Slovensku a značnú zásluhu na tom má aj zriadenie kamerového systému. Kamerový systém vo Svidníku výrazne prispieva k prevencii kriminality a protiprávnej činnosti a k zvýšeniu bezpečnosti občanov i ochrane ich majetku. Kamery sú umiestnené na najfrekventovanejších miestach v meste, kde vďaka 24 - hodinovému režimu snímajú a monitorujú rizikové miesta. Mesto disponuje 8 kamerami na kamerovom systéme, ktoré obsluhujú 5 pracovníci v chránenej dielni. Kamery sú osadené na miestach s najväčším pohybom ľudí ako pešia zóna, autobusová stanica, frekventované križovatky, multifunkčné ihrisko pri ZŠ Komenského, pri obchodnom dome Makos, sídlisko UTRA a vestibul administratívnej budovy MsÚ. Počas existencie kamerového systému vo Svidníku si na tomto pracovisku od roku 2011 priebežne našlo uplatnenie 6 ľudí so zdravotným postihnutím.

Kancelária prvého kontaktu MsÚ
Ďalšou chránenou dielňou patriacou pod Mesto Svidník, zriadenou v roku 2012, je kancelária prvého kontaktu, ktorá sa nachádza vo vestibule administratívnej budovy Mestského úradu vo Svidníku. Od začiatku fungovania tejto kancelárie si v nej zamestnanie našli tri osoby so zdravotným znevýhodnením.
Kancelária prvého kontaktu MsÚ má značné opodstatnenie a je veľkým prínosom nielen pre občanov Svidníka ale aj návštevníkov nášho mesta. Jej cieľom je rýchlo a efektívne reagovať na požiadavky občanov, zjednodušiť vybavovanie ich žiadostí, uľahčiť im orientáciu v rámci úradu a v mestských službách. Zamestnanci kancelárie ochotne občanom podajú informácie o pracovníkoch a činnosti mestského úradu, preberú od nich všetky písomnosti, poskytnú príslušné formuláre s možnosťou pomoci pri ich vyplňovaní, ponúknu propagačný a informačný materiál o meste. V kancelárii prvého kontaktu majú možnosť občania zaplatiť miestne dane a poplatky.

Vrátnice na mestských ubytovniach Ul. Nábrežná a Ul. Sov. hrdinov
Pod chránené dielne, ktorých zriaďovateľom je mesto Svidník, patria aj dve vrátnice mestských ubytovní a to na ulici Nábrežná a Sov. hrdinov, v ktorých si od roku 2011 priebežne zamestnanie našlo 8 osôb so zdravotným postihnutím. Nakoľko v týchto ubytovniach ide o mestské byty, zriadenie spomínaných vrátnic bolo nevyhnutné a to vzhľadom k udržaniu poriadku v priestoroch ubytovní, bezpečnosti nájomníkov bytov i ochrane majetku mesta.

Prevádzkovanie chránených dielní finančne podporuje Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, ktorý od roku 2011 prispel na úhradu prevádzkových nákladov chránených dielní mestu Svidník čiastkou takmer 245 000 eur. Mesto Svidník preto vníma zriadenie chránených dielní nielen za ekonomicky prínosné, ale najmä pre samotných zdravotne postihnutých spoluobčanov veľmi prospešné. Základným prínosom chránených dielní je zabezpečenie pracovnej obnovy ľudí so zdravotným znevýhodnením, kde si osvojujú pracovné návyky a stávajú sa opäť dôležitým článkom v pracovnom procese, výsledkom ktorého je zvýšenie ich ľudského i sociálneho kapitálu.

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.