Aktuality / Cena mesta Svidník udelená Štefanovi Jendrušovi

 V piatok 16.októbra 2015 sa v Základnej škole na ulici Komenského uskutočnilo pri príležitosti mesiaca úcty k starším stretnutie so seniormi. Pri tejto príležitosti odovzdal primátor Ján Holodňák Cenu mesta Svidník Štefanovi Jendrušovi za zásluhy o rozvoj mesta Svidník. Primátor mesta sa seniorom poďakoval za ich prácu a všetko, čo pre naše urobili a zaželal im, aby ešte veľa rokov prežili v láske, zdraví a v rodinnom kruhu. Každý senior si odniesol domov malý darček i pekné zážitky z kultúrneho programu i stretnutia s priateľmi.

JUDr. Štefan Jendruš sa narodil 3.apríla 1935 v Lomnom. Po absolvovaní základnej školy bol   žiakom Vojenského učilišťa v Poprade, kde sa vyučil za elektrotechnika. Strednú školu s maturitou ukončil v Prešove. Študoval na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Štúdium ukončil v roku 1969. V roku 1971 získal titul „doktor práv“. Neskôr študoval na Vysokej škole ekonomickej v Prahe, na jej obchodnej fakulte. V  rámci prípravy kádrov pre prácu v diplomatickom zbore absolvoval dvojsemestrálne štúdium na Inštitúte zahraničného obchodu v Prahe.

V období, keď sa začala odevná výroba vo Svidníku, JUDr. Jendruš pracoval v podniku Odevných závodov kpt. Nálepku (ďalej len „OZKN“) v Prešove. Počas dvanástich rokov zastával rôzne vedúce funkcie. Mal tak možnosť poznať fungovanie piatich OZKN, ktoré boli riadené z úrovne podniku, a to: Prešov, Košice, Michalovce, Lipany a Svidník. Veľmi dobre poznal pomery vo svidníckom závode, ktorému ako vedúci pracovník podniku, pomáhal riešiť rôzne problémy. S pocitom vysokej zodpovednosti prijal v roku 1972 rozhodnutie o menovaní za riaditeľa OZKN Svidník. Túto funkciu vykonával do roku 1985. Svoje ambiciózne zámery realizoval s prevažne novým vedením závodu, ktoré si postupne formoval. Venoval pozornosť upevňovaniu osobnej a výrobnej disciplíny vedúcich pracovníkov, no najmä majstrov na výrobných oddeleniach. Nemenej dôležitá bola aj väčšia ochrana majetku a odevného materiálu. Mimoriadnu pozornosť venoval náboru, výchove a vzdelávaniu žiakov na strednom odbornom učilišti odevnom. Darilo sa mu úspešne zvyšovať kvalifikáciu zamestnancov, najmä pracovníkov technickej kontroly, budúcich majstrov a vedúcich zamestnancov. Keď JUDr. Štefan Jendruš nastúpil do funkcie riaditeľa OZKN Svidník, mal ako jediný vysokoškolské vzdelanie. Pri odchode zo závodu do diplomatických služieb pracovalo vo vedúcich funkciách už 16 zamestnancov, absolventov vysokých škôl.

Pôsobenie JUDr. Štefana Jendruša v pozícii riaditeľa OZKN Svidník možno považovať za formovanie budúcnosti nášho odevného závodu. Má veľké zásluhy na rozvoji odevníctva vo Svidníku, na vytváraní nových pracovných príležitostí pre Svidníčanov a obyvateľov širokého okolia a na skvalitňovaní pracovného prostredia. Svidnícky závod úspešne plnil výrobné úlohy pre domáci trh a tiež exportné úlohy a svoje kvalitné výrobky vyvážal do mnohých krajín sveta. OZKN Svidník boli prešovským podnikom niekoľkokrát vyhodnotené ako najlepší závod. Odevné závody kpt. Nálepku aj riaditeľ JUDr. Štefan Jendruš osobne boli ocenení vysokými štátnymi vyznamenaniami.

JUDr. Štefan Jendruš sa zaslúžil sa o výstavbu nového SOU-odevného, keď jeho financovanie bolo zabezpečené z vlastných zdrojov odevných závodov. V osemdesiatych rokoch v dvojzmennej prevádzke pracovalo vo výrobe 1350 robotníkov, z ktorých bolo 82 percent žien-šičiek. Svidníčanom je dodnes známe pomenovanie „odevácke byty“. Ide o 163 bytov pre zamestnancov závodu, na výstavbu ktorých limit vybavil JUDr. Štefan Jendruš. Zabezpečil tiež výstavbu novej kotolne s troma kotlami, pričinil sa o výstavbu novej administratívnej budovy, výstavbu hlavného objektu a 14-tich chatiek na Domaši pre rekreáciu zamestnancov.              V júli 1985 JUDr. Štefan Jendruš odchádza do diplomatických služieb, aby do roku 1991 zastával v Moskve post riaditeľa odboru ľahkého priemyslu Rady vzájomnej a hospodárskej pomoci.

V minulosti medzi jeho záľuby patrili streľba z pištole (mal výkonnostnú triedu), motorové lietanie (ako športový pilot päť rokov vzlietal na letisku Prešov-Ražňany) a bol aj športovým výsadkárom (absolvoval 17 zoskokov padákom).

V súčasnosti 80 ročný JUDr. Štefan Jendruš žije v Prešove.                                 J.Mihalík

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.