Aktuality / Cena mesta Jozefovi Leľovi

Na návrh Komisie pre udeľovanie cien mesta Svidník predložil primátor mesta Ing. Ján Holodňák mestskému zastupiteľstvu na prerokovanie návrh na udelenie Ceny mesta Jozefovi Leľovi pri príležitosti jeho životného jubilea.
Poslanci MsZ návrh na udelenie tohto vysokého vyznamenania jednomyseľne schválili, lebo jubilanta poznajú ako roduverného Svidníčana, ktorý celý svoj plodný život venoval (a stále venuje) výstavbe, rozvoju a zveľaďovaniu svojho rodného mesta.
Jozef Leľo pochádza zo siedmich súrodencov. Možno ho nazvať aj vojnovým dieťaťom, lebo sa narodil počas II. svetovej vojny a do pamäti sa mu navždy vryli obrazy vojnou zničeného Svidníka. Nesmierne hrôzy vojny a ťažké vojnové časy dodnes ťažia jeho myseľ. Patrí do generácie, ktorá vyrástala o hlade a biede, žila v rozvalinách domov a v narýchlo postavených obydliach, za neustálych výbuchov granátov a mín, ktoré zabíjali a mrzačili bezbranné civilné obyvateľstvo.
Azda aj preto, aby sa už nikdy neopakovali hrôzy vojny, po absolvovaní Jedenásťročnej školy vo Svidníku študoval na Vojenskej škole v Hraniciach na Morave, na Vojenskej technickej škole v Liptovskom Mikuláši a Vojenskej leteckej škole v Košiciach a Prešove.
Po znovuutvorení okresu Svidník v roku 1968 cítil potrebu vrátiť sa domov a pomôcť rozvíjať mladé okresné mesto, ktoré sa štatútom mesta hrdilo ešte iba štyri roky. Bol poverený vytvorením okresnej organizácie Zväzu pre spoluprácu s armádou. Tejto úlohy sa zhostil veľmi úspešne.
V rokoch 1975-1978 študoval na Akadémii spoločenských vied ÚV KSSZ v Moskve. Po úspešnom absolvovaní vysokej školy pracoval na Krajskom výbore Komunistickej strany Slovenska v Košiciach. Z tejto pozície ovplyvňoval rozvoj okresu a mesta Svidník. Aj keď sa mu núkali možnosti zastávať funkcie na vyšších miestach, opäť vyslyšal  vôľu srdca, ktoré cítilo volanie domoviny.
V roku 1981 bol zvolený za tajomníka Okresného národného výboru. V tejto funkcii sa aktívne podieľal na búrlivom rozvoji mesta a okresu.
V roku 1990 odišiel pracovať do odevných závodov na pozíciu vedúceho odbytu. V roku 1994 sa vrátil do samosprávy, kde patril prirodzene - telom i dušou. Stáva sa poslancom MsZ, členom mestskej rady, mestským kronikárom, ale hlavne - riaditeľom Mestského kultúrneho strediska. V oblasti kultúry zanechal stopu, na ktorú môže byť právom hrdý. Stačí spomenúť pravidelné organizovanie kultúrneho leta, zakladanie mládežníckych hudobných skupín, oživenie divadelných a folklórnych festivalov, vydávanie mesačníka Kultúrnik, založenie súboru Svitan a rómskeho súboru Sunoro.
Obdivuhodná je spoločenská angažovanosť jubilanta. Bol niekoľko volebných období poslancom ONV, resp. MsZ, pomáhal rozvoju športu, najviac ako člen výboru, istý čas i predseda FK-futbalu.
V súčasnosti zodpovedne vykonáva funkciu predsedu výboru Pozemkového spoločenstva urbarníkov a lesomajiteľov mesta Svidník.
Je nositeľom niekoľkých vyznamenaní a ocenení.
Cenu mesta odovzdajú Jozefovi Leľovi pri príležitosti jeho 70. narodenín primátor Ing. Ján Holodňák a poslanec MsZ Andrej Tyč, predseda Komisie pre udeľovanie Cien mesta na slávnostnej akadémii, ktorá sa uskutoční 19. januára 2012 v dome kultúry pri príležitosti 67. výročia oslobodenia Svidníka.

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.