Čísla účtov MsÚ pre úhradu daní a poplatkov

 

Daň/Poplatok Účet Variabilný symbol Konštantný symbol
Daň za psa: 27723612/0200
0104673437/0900
číslo platobného výmeru 0558
Daň z nehnuteľnosti: 27723612/0200
0104673437/0900
číslo platobného výmeru 0558
Daň za užívanie verejného priestranstva: 27723612/0200 číslo platobného výmeru 0558
Daň za ubytovanie: 27723612/0200 číslo platobného výmeru 0558
Daň za predajné automaty: 27723612/0200 číslo platobného výmeru 0558
Daň za nevýherné hracie prístroje: 27723612/0200 číslo platobného výmeru 0558
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné  odpady: 2857022355/0200
0620406917/0900
číslo platobného výmeru 0558
Nájom: 1402722254/0200

číslo platobného výmeru alebo číslo faktúry

0308

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.