Aký je postup pri vybavovaní pobytu

 

Aký je postup pri vybavovaní pobytu.
 
 
     Aj keď zmenu pobytu nevybavujeme často, považujeme za vhodné informovať občanov, aký je postup pri vybavovaní trvalého, alebo prechodného pobytu.
      Hlásenie pobytu občanov Slovenskej republiky sa riadi zákonom č. 253/1998 Zb.z. Tento zákon upravuje práva a povinnosti občanov SR pri hlásení ich pobytu, práva a povinnosti obcí pri vedení evidencie občanov a poskytovanie údajov z evidencie pobytu občanov.
 
 
 
Trvalý pobyt
 
 
     Trvalý pobyt je pobyt občana spravidla v mieste jeho stáleho bydliska na území SR. Občan má v tom istom čase iba jeden trvalý pobyt. Miestom trvalého pobytu dieťaťa v čase jeho narodenia je miesto trvalého pobytu jeho matky. Ak ide o dieťa narodené v zahraničí,  je začiatkom trvalého pobytu deň jeho prihlásenia v ohlasovni zákonným zástupcom /predkladá sa slovenský rodný list z osobitnej matriky MV SR /.
 
Občan je povinný pri hlásení trvalého pobytu predložiť:
 
a/ platný občiansky preukaz /ak ide o dieťa do 15 rokov, predkladá  jeho zákonný zástupca rodný list tohto dieťaťa/
 
b/ platný cestovný doklad SR alebo osvedčenie o štátnom občianstve SR, ak nemá občiansky preukaz alebo
potvrdenie o občianskom preukaze
 
c/ doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy alebo jej časti
 
    d/ písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti s údajmi a nájomcu, ak je budova alebo jej časť v nájme
 
e/ za členov rodiny, prípadne za iných občanov žijúcich v domácnosti, môže hlásiť trvalý pobyt jeden z členov tejto rodiny alebo osoba žijúca s nimi v domácnosti
 
f/ za občana mladšieho ako 15 rokov a za občana , ktorý je pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, je povinný hlásiť trvalý pobyt jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník  
 
g/ občan je pri hlásení trvalého pobytu povinný vyplniť a podpísať prihlasovací lístok na trvalý pobyt, v ktorom uvedie
 
1/ meno, priezvisko a rodné priezvisko
2/ dátum narodenia
3/ miesto narodenia
4/ okres narodenia
5/ štát narodenia, ak sa občan narodil v zahraničí
6/ rodné číslo
7/ adresu nového trvalého pobytu
8/ adresu predchádzajúceho pobytu
9/ dátum a podpis
 
h/ uviesť na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt údaje týkajúce sa vlastníka, spoluvlastníka budovy alebo jej časti alebo nájomcu, ak je budova alebo jej časť v nájme, v tomto rozsahu:
 
1. meno, priezvisko, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu a adresa trvalého pobytu ak ide o fyzickú osobu
2. názov, identifikačné číslo právnickej osoby a sídlo právnickej osoby, ak ide o právnickú osobu, ak súhlas s prihlásením na pobyt vykonal podpisom na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt vlastník, spoluvlastník budovy alebo jej časti alebo nájomca, ak je budova alebo jej časť v nájme, pred zamestnancom ohlasovne
 
 
 
 Zrušenie trvalého pobytu
 
 
     Ohlasovňa zruší záznam o trvalom pobyte
 
a/ na základe oznámenia o zmene TP inou ohlasovňou
b/ ak občan zomrel, alebo ho vyhlásili za mŕtveho
c/ na základe ohlásenia pri odchode do zahraničia
d/ ak prihlásenie bolo vykonané na základe nepravdivých alebo nesprávne uvedených skutočností alebo na základe neplatného, falšovaného, vedome pozmeneného alebo cudzieho dokladu
e/ na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti alebo nájomcu, ak je budova alebo jej časť v nájme občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo;  návrh nemožno podať voči vlastníkovi, spoluvlastníkovi, manželovi alebo nezaopatrenému dieťaťu vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu
f/ na návrh občana oprávneného užívať budovu alebo jej časť  na základe právoplatného súdneho  rozhodnutia
o obmedzení alebo zrušení užívacieho práva
g/ ak budova zanikla
 
 
Ukončenie trvalého pobytu
 
      Ak občan hlási ukončenie trvalého pobytu z dôvodu, že sa pripravuje na vycestovanie do zahraničia s cieľom trvalého žitia v zahraničí, je povinný pred vycestovaním ohlásiť skončenie trvalého pobytu ohlasovni, ktorá vedie údaje o jeho trvalom pobyte, v ohlasovni uvedie štát a miesto pobytu, kam hodlá vycestovať, a deň začiatku pobytu v zahraničí, ktorý je zároveň dňom skončenia trvalého pobytu.
 
      Ak už má občan pobyt v zahraničí a ktorý sa rozhodne počas tohto pobytu skončiť  trvalý pobyt na území SR, môže ohlásiť jeho skončenie prostredníctvom zastupiteľského úradu SR alebo prostredníctvom splnomocneného zástupcu v SR. Zastupiteľský úrad SR alebo splnomocnený zástupca doručí ohlasovni pobytu, ktorá vedie údaje o trvalom pobyte občana, odhlasovací lístok s osvedčeným podpisom občana, v ktorom sa uvedie štát a miesto súčasného pobytu v zahraničí. Dňom skončenia trvalého pobytu je deň doručenia uvedeného dokladu ohlasovni.
 
Prechodný pobyt
 
 
     Prechodný pobyt je pobyt občana mimo miesta trvalého pobytu, kde sa zdržiava dočasne, ak má trvať viac ako 90 dní.
 
a/ občan hlási ohlasovni v mieste prechodného pobytu do 10 dní od ubytovania začiatok, miesto a predpokladanú dobu prechodného pobytu; ustanovenia §4 ods. 1 až 8 platia aj na hlásenie prechodného pobytu
 
b/ pri hlásení prechodného pobytu je občan povinný predložiť platný občiansky preukaz , občan trvalo žijúci v zahraničí predkladá namiesto OP platný cestovný doklad SR
 
c/ ak prechodný pobyt trvá aj po skončení predpokladanej doby, občan je povinný hlásiť prechodný pobyt znova. Predpokladaná doba prechodného pobytu môže byť najviac päť rokov.
 
d/ ak prechodný pobyt skončí skôr, než uplynula doba, na ktorú bol ohlásený, občan je povinný túto skutočnosť ohlásiť, ak to neurobí, ohlasovňa záznam o prechodnom pobyte zruší na návrh vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu
 
 
 
Pobyt občana v zahraničí
 
     Občan, ktorý má trvalý pobyt na území SR a ktorý sa pripravuje na vycestovanie do zahraničia na dobu dlhšiu ako 90 dní, pred vycestovaním ohlási túto skutočnosť ohlasovni v mieste trvalého pobytu, v ohlásení uvedie štát a miesto pobytu a predpokladanú dobu pobytu.
                              
 
     Ohlasovňa je pri hlásení pobytu občana povinná overiť totožnosť osoby, ktorá hlásenie vykonáva, overiť úplnosť a správnosť ustanovených údajov a platnosť dokladov potrebných na hlásenie pobytu. Na požiadanie občana sa vydá potvrdenie o pobyte.
 
      Za každé  vydanie potvrdenia o trvalom pobyte alebo prechodnom pobyte sa vyberá správny poplatok podľa položky 8 prílohy  zákona NR SR č.  145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v hotovosti 5 €.
 
 
 
 
     Vo Svidníku sa zmena pobytu hlási na odbore všeobecnej vnútornej správy Mestského úradu, číslo dverí 126.
 
 
                                                                                      
 
             
 
 
                                                                                                                                   Nadežda Bilá
                                                                                                                                   MsÚ Svidník

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.